Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω
Древнегреческо-русский / Русско-древнегреческий онлайн словарь. около 60000 слов.публикации:

Новое в библиотеке

Στοιχεῖα. Ευκλείδης («Начала» Евклида)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους (Иосиф Флавий. Иудейская война)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας (Иосиф Флавий. Иудейские древности.)


«Εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἂν ἤμην».
–Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας

подробнее

εἰ - если, если бы
Ἀλέξανδρος - Александр
μή - не
Διογένης - Диоген
ἄν - бы
ἤμην: 1л. ед.ч. имперф. изъявит. мед. от εἰμί - быть


«Если бы я не был Александром, я стал бы Диогеном».
–Александр Македонский


«ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται· εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό».
–Πράξεις Αποστόλων, ε':38-39

словарь

ἐάν - если; ли
ἀνθρώπων: ἄνθρωπος - человек
βουλή - решение, замысел
αὕτη f. :οὗτος - этот
ἔργον - дело
τοῦτο n. :οὗτος - этот
καταλυθήσεται: καταλύω - разрушать; упразднять
εἰ - если
ἐκ - из, от
δέ - а, же
ἐστιν: εἰμί - быть
οὐ - не
δύνασθε: δύναμαι - мочь, быть в состоянии
καταλῦσαι: καταλύω - разрушать; упразднять


«ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его».
–Деян. 5:38-39
архив публикацийслучайные словарные статьи:

Ἄτλας
Ἄτλᾱς
I.
-αντος
Атлант, «Многотерпеливый» ( титан, сын Иапета, отец Плеяд, Гесперид и Калипсо, поддерживавший на своих плечах небесный свод ) Hom., Hes., Aesch.
II.
-αντος
Атлас
; 1) горная цепь в сев.-зап. Африке Her.
; 2) приток реки Истер Her.
; 3) город в Ливии Her.

νεοσταθής
νεο-σταθής
2
вновь обосновавшийся, недавно образовавшийся
ex. (δῆμος Plut.)

χαλκεομίτωρ
χαλκεο-μίτωρ
-ορος
adj. <μίτρα> в медных доспехах
ex. (Ἕκτωρ Eur.)

κέκλυθι
эп. imper. aor. 2 sing. к κλύω

κόλπωμα
-ατος τό прогиб, излучина
ex. κ. τῶν μέσων Plut. — прогнувшаяся середина фронта

°σύμπλοος
°σύμ-πλοος, стяж. σύμπλους
; 1) спутник по морскому путешествию, попутчик Her., Eur., Xen., Plat., Anth.;
; 2) сотоварищ, соучастник :
ξύμπλουν
ἑαυτὸν τοῦ πάθους ποιεῖσθαι Soph. разделять (чьи-л.) страдания.

ὑπέρπολλος
3
Aesch. v. l. = ὑπέρπολυς

αα
ββ
γγ
δδ
εε
ζζ
ηη
θθ
ιι
κκ
λλ
μμ
νν
ξξ
οο
ππ
ρρ
ςς
σσ
ττ
υυ
φφ
χχ
ψψ
ωω
clear


наши новости:
    Яндекс.Метрика
    древнегреческий словарь 2007-2011 ©LingvoKit