Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω
Древнегреческо-русский / Русско-древнегреческий онлайн словарь. около 60000 слов.публикации:

Новое в библиотеке

Στοιχεῖα. Ευκλείδης («Начала» Евклида)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους (Иосиф Флавий. Иудейская война)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας (Иосиф Флавий. Иудейские древности.)


«Εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἂν ἤμην».
–Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας

подробнее

εἰ - если, если бы
Ἀλέξανδρος - Александр
μή - не
Διογένης - Диоген
ἄν - бы
ἤμην: 1л. ед.ч. имперф. изъявит. мед. от εἰμί - быть


«Если бы я не был Александром, я стал бы Диогеном».
–Александр Македонский


«ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται· εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό».
–Πράξεις Αποστόλων, ε':38-39

словарь

ἐάν - если; ли
ἀνθρώπων: ἄνθρωπος - человек
βουλή - решение, замысел
αὕτη f. :οὗτος - этот
ἔργον - дело
τοῦτο n. :οὗτος - этот
καταλυθήσεται: καταλύω - разрушать; упразднять
εἰ - если
ἐκ - из, от
δέ - а, же
ἐστιν: εἰμί - быть
οὐ - не
δύνασθε: δύναμαι - мочь, быть в состоянии
καταλῦσαι: καταλύω - разрушать; упразднять


«ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его».
–Деян. 5:38-39
архив публикацийслучайные словарные статьи:

ξυγκατεργάζομαι
συγ-κατεργάζομαι
; 1) вместе совершать, сообща делать, помогать достичь
ex. ἡμῖν συγκατείργασται τάδε Eur. — он участвовал в этом вместе с нами ;
τῷ
Κύρῳ τέν βασιληΐην συγκατεργασάμενος Her. — помогший Киру достичь царской власти;
σ. τὸ πᾶν Thuc. — помогать в осуществлении всех планов, πολλὰ Φιλίππῳ συγκατεργασάμενος Plut. совершивший вместе с Филиппом много дел
; 2) помогать, содействовать
ex. (τινι Her.)
; 3) помогать завоевать
ex. (τέν Ἰταλίαν Plut.)

ἱλασμός
(ῑ) умилостивление
ex. (περὴ τῶν ἁμαρτιῶν τινος NT.; ἱλασμοὴ καὴ καθαρμοί Plut.)

καττύω
атт. = κασσύω

ἀντιπολιτεία
ἀντι-πολῑτεία

; 1) противоположная или враждебная политическая программа или деятельность Polyb., Plut.
; 2) pl. политические партии Polyb.

ἵμερος
(ῑ)
; 1) желание
ex. σίτου . Hom. — желание пищи, голод ;
γόου
. Hom. — желание плакать ;
ἵμερον
ἕχειν ποιεῖν τι Her., Plut. — (по)желать сделать что-л. ;
. ἔχει με τὰν χθόνιον ἑστίαν ἰδεῖν πατρός Soph. — мне хочется взглянуть на (последнее) земное убежище отца ;
οἱ
ἐνέστακτο . τὰς Ἀθήνας ἑλέειν Her. — на него (Мардония) напало желание взять Афины
; 2) влечение, любовь, страсть
ex. (φιλότης καὴ . Hom.; . καὴ πόθος Plut.)
; 3) томление, тоска
ex. τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένοι Aesch. — охваченные тоской по тем, кто также любит
; 4) прелесть, очарование
ex. (βλεφάρων νύμφας εὐλέκτρου Soph.)

ἐπισπέρχω
ἐπι-σπέρχω
; 1) торопить, подгонять
ex. (τὸ πράγμα Aesch.; τοὺς ἐργάτας Luc.; κυβερνήτην Plut.)
; 2) погонять
ex. (ἵππους κέντρῳ Hom.)
; 3) возбуждать, подбодрять
ex. (τοὺς ἄλλους Thuc.)
; 4) стремительно налетать, бурно устремляться
ex. (ἐπισπέρχουσιν ἄελλαι Hom.)

ἐκπτερύσσομαι
ἐκ-πτερύσσομαι
распростирать свои крылья Luc.

αα
ββ
γγ
δδ
εε
ζζ
ηη
θθ
ιι
κκ
λλ
μμ
νν
ξξ
οο
ππ
ρρ
ςς
σσ
ττ
υυ
φφ
χχ
ψψ
ωω
clear


наши новости:
    Яндекс.Метрика
    древнегреческий словарь 2007-2011 ©LingvoKit